Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ REGULARNYCH I WARSZTATÓW

 1. Organizatorem zajęć regularnych i warsztatów jest Szkoła Tanga Argentyńskiego El Navegador w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Udział w zajęciach regularnych i warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat (zwana dalej „Uczestnikiem”). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 3. Rejestracja na zajęcia regularne i warsztaty jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883. oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 4. Rejestracja na zajęcia regularne i warsztaty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej: https://argentynskie-tango.pl/zapisy/
 5. Uczestnik dokonuje zgłoszenia osobno na każdy wybrany kurs lub warsztat, zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej: https://argentynskie-tango.pl/harmonogram/
 6. Uczestnik rejestruje się na dany cykl zajęć. W przypadku rejestracji na kolejny cykl zajęć, będący kontynuacją danego kursu, pierwszeństwo w rejestracji mają osoby dotychczas uczestniczące w zajęciach tego kursu.
 7. Na zajęcia odbywające się w parach (kursy regularne i warsztaty tematyczne) pierwszeństwo w rejestracji mają Uczestnicy zgłaszający się w parach.
 8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej grupie, bądź dużej dysproporcji pomiędzy partnerami i partnerkami, Uczestnik wpisany zostanie na listę osób oczekujących.
 9. Płatności za zajęcia regularne i warsztaty:
 10. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania płatności z góry przed pierwszymi zajęciami danego kursu, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej: https://argentynskie-tango.pl/cennik/
 11. Jeżeli Uczestnik nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie, nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.​
 12. Płatności dokonuje się za dany kurs, na który składa się ustalona wcześniej liczba zajęć, lub za pojedynczą lekcję przed jej rozpoczęciem.
 13. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z zajęć, w trakcie trwania danego kursu lub ważności karnetu, opłata za zajęcia nie jest zwracana.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na kurs, w przypadku gdy poziom umiejętności Uczestnika jest niewystarczający do podjęcia nauki na danym poziomie zaawansowania. Równocześnie instruktorzy są zobowiązani do wskazania odpowiedniej dla Uczestnika grupy alternatywnej.
 15. Uczestnik biorąc udział w określonej grupie zajęciowej, nie może bez zgody instruktorów zmieniać grup w trakcie trwania danego kursu.
 16. Zajęcia grup A1/A2, B, C i D  trwają po 75 minut.
 17. Pozostałe zajęcia regularne i warsztaty tematyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej: https://argentynskie-tango.pl/
 18. Po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorami Uczestnik może odrobić jedną zgłoszoną nieobecność na zajęciach, na tym samym lub niższym poziomie zaawansowania.
 19. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które zakłócają przebieg lekcji, lub znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników, oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w grafiku w trakcie trwania kursów regularnych.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć regularnych i warsztatów, oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 23. Uczestnik danego wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.